Certificeret Mindfulness Stress Coach
Personlig & faglig udvikling for private & professionelle.

Hold 3 – Opstart løbende 2019

Bevidsthed – nærvær – sindsro – empati – medfølelse

Faciliteret af Heinrich Birk Johansen – mindfulness forskningsunderviser på bl.a. Rigshospitalet og Skejby Hospital – samt stresscoach og mindfulness MBSR instruktør, Lars Damkjær.

Formålet med uddannelsen er, at coachen med et stærkt mindfulness fundament vil kunne arbejde med 1:1 coaching for private klienter samt faciltere kurser i bl.a. forebyggelse af stress.

Uddannelsen følger standarder og etiske retningslinjer for veluddannede & certificerede stresscoaches i Danmark.

Hold 3 foregår i Jylland.

Tilmelding så længe pladser haves og løbende herefter.

Tilmeld dig uddannelsen på kontakt@heinrichjohansen.dk

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Varighed mellem minimum 18 måneder og maksimum to år.
 • Mindst 35 fulde undervisningsdage med mulighed for valg imellem udbudte kurser og retræter.
 • Heraf obligatorisk deltagelse i minimum to 5-dages stilheds retreats, samt de tre coachingmoduler.
 • Mulighed for valg af moduler i Natur meditation.
 • Mulighed for valg af MBSR 8-ugers stress reduceringsprogram som deltager & underviser observatør.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Coachingprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegrupper.
 • I alt minimum 185 timers undervisning over minimum 34 dage.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt uddannelsesforløb kan arbejde med 1:1 coaching for private klienter og på arbejdspladser, bl.a. med forebyggelse af stress.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværs arbejde med fokus på empatisk kontakt og medfølelse.
 • Får grundig indføring i stressfysiologi og -teori.
 • Fordyber sig i mindfulness som kommunikationsform (både med og uden ord) med integration og værktøjer fra yoga.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at coache andre fra et åbent sind og hjerte, i sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på åbne udbudte stresskurser eller i en-til-en sessioner.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.

Undervisningens fokus:

 • Træning i Grundlæggende Mindfulness Praksis, det meditative nærvær.
 • Træning i Heartfulness / Kærlig-venlighed og medfølelse, empatisk kontakt og Self Compassion mm.
 • Kropsbevidsthed – Embodied Mindfulness Practise.
 • Mindfulness som teknik & livsvej – personligt & professionelt.
 • Coachingprojekt, skriftlig opgave samt supervision mm.
 • Praksistræning i at coache enkeltpersoner.
 • Integration af mennesket, den praktiserende og coachen.
 • Mindfulness stress coach – baggrund og metoder mm.

Fundamentet:

At være mindfulness stress coach, handler først og fremmest om at man som coach, “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i coachen selv”.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces ind i mindfulness, meditation og essensarbejdet, som det afgørende fundament for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness og coache andre.

Det bevidste hjertelige nærvær skaber kontakt mellem coachen og klienten, og gennem åben opmærksomhed, stille væren og empatisk venlighed, opstår samhørighed og mulighed for forvandling og forankring.

Essensen som mindful coach er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

At være mindful indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere vågen væren og sindsro og åbent hjerte, lytter ind bag mental støj og konstruktioner – og fra klarhed gør det der kaldes på i nuet.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, meditationspraktiserende og som underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i underviseren; at gå vejen selv.

Således er det at erhverve sig mindfulness og coaching teknikker og redskaber, sekundært i forhold til coachens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et udviklingsrum der holdes fra egen autentisitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness og menneskelighed, som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Intentionen med uddannelsen er at den uddannede coach har klarhed om hvem man er som coach (sin niche, målgruppe, særlige styrke etc.) og kan arbejde med 1:1 coaching for private klienter eller i virksomheder, bl.a. med forebyggelse af stress og støtte stressramte i at genskabe deres liv efter sygemelding mv.

Uddannelsens mindfulness undervisning bygger på bl.a. øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention. Bl.a. fra 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc. Hertil føjes øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre meditative retninger.

Dele af undervisningen foregår i naturens healende rum, således at man som kommende coach kan inddrage naturen i sine sessioner.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

Målgruppe:

Private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker. F.eks. psykologer, psyko- og fysioterapeuter, alternative behandlere, lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, mindfulness undervisere, coaches, HR-ansvarlige, ledere, Teori U-facilitatorer, sports mentaltrænere, konsulenter, yogalærere etc.

Bemærk at det er muligt at deltage i hele forløbet uden at efterfølgende ville coache andre, men som et intensivt udviklings- og træningsforløb i Grundlæggende Mindfulness Praksis og for en dybere forståelse for coaching og stressteori og fysiologi mm.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, coaching eller på anden måde har erfaring med selvhåndtering af emotionelle tilstande.
Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Indhold undervisning:

Mindfulness, meditation og essens modulerne med Heinrich Birk Johansen:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet shamatha, vipassana og choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm.

Livsvækst-praksis:
Som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. kropsterapi træning og indre kreative processer mm.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Stress coaching modulerne med Lars Damkjær:

Det primære fokus på uddannelsen er at deltageren får coaching kompetencer sideløbende med en fordybelse i mindfulness og sin egen meditationspraksis.

Undervisningen i coaching vil være centreret omkring stressteori, stressfysiologi og stresshåndtering samt træning i relevante coaching øvelser, spørgeteknik, mindful kommunikation og det at strukturere en coaching session og et forløb. Det forventes at deltagere afholder et prøve coaching forløb med selvvalgt klient/klienter.

Modul 1: Mindfulness stress coach – baggrund og metode:

Hvad er stress:

 • Stress & nervesystemet
 • Stress & hjernen
 • Stressteori (den sociologiske og psykologiske vinkel).

Kunsten at coache:

 • Spørge- og lytteteknik
 • At guide og strukturere en samtale og et forløb
 • At møde klienten der hvor han/hun er
 • At opbygge tillid både indadtil og udadtil
 • At sætte et mål/en intention
 • Forhindringer/mønstre/overbevisninger
 • Motivation/støtte/opfølgning
 • Konkrete coachingværktøjer (livshjulet, kognitiv coping, stressreducerende praksis, behov- værdiafklaring, skyggesider mm.)

Modul 2: Den udvidede værktøjskasse:

 • Mindfulness øvelser der støtter stressreduktion
 • Yinmind yoga & udvalgte åndedrætsøvelser
 • Konkrete coaching værktøjer
 • Mindful dialogue (træning i at lytte, intuition, tillid til nuet og til samtalens autenticitet)
 • Feedback & supervision

Modul 3: Rollen som mindfulness stress coach:

 • At skabe et rum
 • At opbygge en coaching session og et coaching forløb
 • Coaching tilpasset en stressramt og nuancerne ift. niveauet af stress
 • Coaching som forebyggelse, behandling eller genetablering/re-integration (fx til arbejdspladsen) efter sygemelding
 • Coaching etik
 • Vision
 • Personlig markedsføring
 • Målgruppe og niche
 • Feedback & supervision

Udover undervisningen på de valgte og obligatoriske moduler, gennemføres følgende:

 • Eget 10 timers coachingprojekt som 1-til-1 coaching sessioner med 1 eller 2 klienter.
 • En supervisions time som ene-session med Lars Damkjær. Afholdes efter aftale og afholdes i løbet af hele uddannelsesforløbet.
 • Et alene-retreat over minimum 2 dages (36 timer) varighed som selv arrangeres og afholdes udgiften for. Afholdes f.eks. i et sommerhus.
 • Aktiv deltagelse i studie/træningsgruppe med møde mindst en gang mellem hvert undervisningsmodul.
 • Læse alt obligatorisk litteratur. (Se litteraturlisten nederst på siden).
 • Minimum 30 minutters daglig mindfulness praksis træning gennem hele uddannelsen.
 • Skriftlig opgave på 9 A 4-ark med fokus på mindfulness som personlig og faglig vej i livet, samt om coachingforløbet med en eller to klienter.

Uddannelsesbevis:

Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum to år fra uddannelses opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur, gennemføre sit coachingprojekt samt aflevere den skriftlige opgave. Det er således ikke et krav at det fulde pensum skal være færdiggjort ved sidste undervisningsmoduls afslutning.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
5 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Birk Johansen her.

Hovedunderviser på coaching modulerne er Lars Damkjær.

Mere end 20 års erfaring med yoga og mindfulness. Uddannet yogalærer og instruktør i MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) efter international standard. Certificeret life- og business coach mm. Mere end 15 års erfaring med undervisning og coaching af mennesker. Gennem 7 år bl.a. leder af eget coachingforløb for stress- og kriseramte borgere i Gentofte Kommune.
Forfatter til bl.a. bogen ”Mindre stress mere nærvær” og har udgivet appen ”nærvær”.

Assisterende / gæste undervisere:

 • Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
  Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Samlet overblik:

Uddannelsen består af minimum 33 dages undervisning fordelt over minimum 18 måneder og maksimum 24 måneder.

Ud af de samlede minimum 35 dages undervisning man selv delvist sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum to 5-dages meditations stilheds retreats, samt i de tre obligatoriske stress coaching moduler.

Herudover kan bl.a. vælges frit fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården, samt moduler i Natur meditation og i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet, allerede fra efteråret 2018.

Desuden kan vælges imellem øvrige udbudte moduler, kurser og retræter i løbet af 2018, 2019 og 2020.
Se kalender for valg af muligheder her.

Datoer for valgfrie 4-dages moduler på Strandgården med valgfrit internat og fuld forplejning i 2019 og 2020:

Torsdage til søndage den:
10 – 13. januar 2019.
14 – 17. marts 2019.
25 – 28. april 2019. (Tema: At arbejde med smerte & lidelse).
26 – 29. september 2019.
24 – 27. oktober 2019. (Tema: Meditation & Det indre lederskab).
28. november – 1. december 2019.
23 – 26. januar 2020.
16 – 19. april 2020.
24 – 27. september 2020.
26 – 29. november 2020.

Torsdage kl. 16:00-21:00. Fredage kl. 9:00-17:30. Lørdage kl. 9:00-17:30. Søndage kl. 9:00-14:45. Tiderne er vejledende. Fredag og lørdag aftener kan forekomme ekstra undervisning, samt nogle morgener begyndes tidligere end kl. 9:00.

Flere moduler i 2019 og 2020 kan blive tilføjet.

5-dages stilheds retreats moduler med obligatorisk internat og fuld forplejning:

Vælg imellem den 12 – 16. juni eller 14 – 18. august i 2019, og imellem den 10 – 14. juni eller 12 – 16. august (evt. den 19-23.8) i 2020.

Onsdage med start kl. 13:00 frem til søndage kl. 15:00.
Læs mere om retreats her.

Datoer for valgfrie 4-dages natur meditations moduler på Gomde med valgfri internat og fuld forplejning :

Torsdag – søndag den 23 – 26. maj og den 12-15. september (evt. den 29.8 – 1.9) 2019.
Torsdage med start kl. 15:00 frem til søndage kl. 15:00.

Flere moduler i 2010 og 2020 kan blive tilføjet.
Læs mere om Natur meditation her.

Datoer for obligatoriske 3-dages coaching moduler på Marielund nær Silkeborg med valgfri internat og uden forplejning:

Fredage til søndage den:

6 – 8. september 2019.
4 – 6. oktober 2019.
15 – 17. november 2019.

Fredage kl. 16:00-21:00. Lørdage kl. 9:00-17:30. Søndage kl. 9:00-15:00.

Valgfrit MBSR 8-ugers stress reducerings modul i Silkeborg eller Gentofte:

Afholdes løbende 2-4 gange årligt i både Silkeborg og Gentofte og er som udgangspunkt aftenkurser over otte hverdags aftener, samt eventuelt en hel lørdag.

Et MBSR forløb tæller for 4 dages undervisning og der kan opstartes på et MBSR kursus allerede fra oktober 2018.
Læs mere om MBSR her.

Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens moduler og retræter udgør ca. kr. 30.000,-, men varierer efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 34 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

For at opnå rabatten kan du vælge at betale for 34 dages undervisning selvom du endnu ikke har fuldt overblik over de moduler du ønsker at deltage på, men vælger at tilmeldte et eller flere moduler af gangen.

Legat:

Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Grundpriser for modulernes undervisning:

 • 3-dages coaching moduler kr. 3.300,-.
 • 4-dages moduler kr. 3.800,-.
 • 5-dages stilheds retræter kr. 4.200,- + obligtorisk forplejning og overnatning.
 • 4-dages natur meditation kr. 3.800,-.
 • MBSR 8-ugers forløb fra kr. 3.500,-.

(Alle priser tilægges moms for momspligtige).

Se priseksempler for betaling af fuld uddannelse med overnatning og forplejning nederst på denne side.

Priser i øvrigt for overnatning og forplejning:

Døgnpriser for overnatning på Strandgården, Gomde og Marielund:
Eget telt i haven kr. 50,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 50,-.
Plads i delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 100,-.
Plads i eneværelse kr. 250,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Døgnpriser for forplejning Strandgården og Gomde:
Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt snacks, te og kaffe, koster kr. 450,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

Der er tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræterne.

Der kan ikke tilbydes fuld forplejning på Marielund, men der er et fuldt udstyret køkken til at tilberede sin egen mad.

(Alle priser tilægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5.
Rate 4 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 6.
Rate 5 udgør kr. ? og dækker sit valgte modul 7.

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Se priseksempler for betaling af fuld uddannelse med overnatning og forplejning nederst på denne side.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Ansøgning om deltagelse senest den 1. oktober 2018 eller så længe pladser haves.

Ansøgere optages løbende så længe der er plads på holdet, så du kan forvente hurtigt svar på din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
 • om du ønsker at deltage på retreat i juni eller august i 2019 og 2020.
 • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
 • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Tilmeldingsfrist er 1. oktober 2018 eller så længe pladser haves løbende herefter.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding og senest 1. oktober 2018.

Ved framelding senest den 1. oktober 2018 tilbagebetales eventuelt indbetalt beløb, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end den 1. oktober 2018 er hele restbeløbet til indbetaling.

Ved alvorlig sygdom og mod aflevering af lægeerklæring (som betales af deltageren), vil det være muligt at blive løst fra den bindende aftale og få tilbagebetalt indbetalt beløb, fratrukket depositum og de moduler man har deltaget i. Framelding skal ske senest 6 uger inden et modul, der ellers opkræves fuld betaling for.

Kursussteder:

Meditations weekendmoduler samt 5-dages stilhedsretreats, foregår i unikke rammer på Strandgården Retreat, Helgenæs i Mols Bjerge (ca. 45 minutter fra Århus):

www.strandgaardenretreat.dk

Kurser og retræter i Natur meditation foregår på naboejendommen Gomde, samt eventuelt også på Himmelbjerggården ved Ry.

Stress coaching modulerne foregår på Marielund nær Silkeborg:

www.landlogi.dk

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på 3 og 4-dages modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun certificeringsbevis og retten til at kalde sig “Certificeret  Mindfulness Stress Coach”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Det anbefales at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen samt eventuelt coachingansvarlig, Lars Damkjær.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser Heinrich Birk Johansen på telefon 4068 5034  eller på mail hj@heinrichjohansen.dk

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Sofia Manning, “Coaching” – ny udgave.

I øvrigt anbefales:

Majken Matzau “Stress coaching – coaching i grænselandet”.
Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.Debbie Ford, “Kast lys over skyggen”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

Priseksempler for fuld uddannelse:

Betaling for 34 dages undervisning:

3 meditations weekendmoduler på i alt 12 dage udgør kr. 11.400,-.
2 stilhedsretreats på i alt 10 dage udgør kr. 8.400,-.
1 natur meditations moduler på i alt 4 dage udgør kr. 3.800,-.
3 coaching weekendmoduler på i alt 9 dage udgør kr. 9.900,-.

I alt 34 dages undervisning over 18-24 måneder udgør kr. 33.500,- betalt over op til 7 rater.

Rabat! Ved samlet betaling for fuld undervisningsafgift ved tilmelding, fratrækkes betaling 10%.

Valgfri tilkøb af overnatning og fuld forplejning for ovennævnte eksempel med 23 kursusdøgn:

Overnatning i telt/sal udgør kr. 50,- per døgn, i alt kr. 1.150-.
Overnatning i dobbeltværelse udgør kr. 100,- per døgn, i alt kr. 2.300,-.
Overnatning i eneværelse udgør kr. 250,- per døgn, i alt kr. 1.750,-.

Fuld forplejning udgør kr. 450,- i døgnet for 17 kursusdøgn, i alt kr. 7.650,-.
(Der tilbydes ikke fuld forplejning på coaching modulerne på Marielund).

Der ydes ikke 10% rabat ved fuld betaling for overnatning og forplejning ved tilmelding.

Bemærk at man ikke skal vælge samme overnatningsform eller fuld forplejning på alle modulerne. Man kan således vælge at sove f.eks. i telt på nogle af modulerne og på eneværelse på andre, samt kun tilvælge forplejning på udvalgte moduler.

Dog er overnatning og fuld forplejning på 5-dages stilheds retreats obligatorisk.

Tilmelding til de enkelte valg er bindende og kan eventuelt kun ændres efter aftale med uddannelsesleder. Det kan ikke garanteres at man får sit overnatningsønske opfyldt på alle moduler og retræter, da dette afhænger af deltagerantal og overnatningsønsker.

Værelser fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på tlf. 4068 5034 eller mail hj@heinrichjohansen.dk